Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Powróć do: Pomocne Linki

Klauzule RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ujednolicenie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów oraz zasady, na jakich odbywać się będzie po 25 maja 2018 r. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa podejmowania żadnych dodatkowych działań.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia RODO informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Błędowie jest: Wójt Gminy Błędów, adres: ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów. Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy, a także przysługujących uprawnień, możecie się Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych - Robertem Żuchowskim na adres poczty elektronicznej iodo@spotcase.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy w Błędowie, ul. Sadurkowska 13, 05-620 Błędów.
 2. Administrator danych osobowych – Wójt Gminy Błędów - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy).
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1/wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z kontekstu prawnego i będą to m. in. sprawy podatkowe, inwestycyjne, osobowe, ochrony środowiska, a zatem dotyczące tych obszarów, które wynikają z zamieszkiwania na terenie Gminy Błędów lub z realizowanych w gminie działań przez osoby, których dane dotyczą;
  2/ wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
  3/ realizacji umów zawartych z kontrahentami;
  4/ w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
  1/ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2/ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Błędów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Wójt.
 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych posiadają Państwu następujące uprawnienia:
  1/ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2/ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3/ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
  a/ dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b/ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  c/ osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  d/ dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  e/ dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4/ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
  a/ osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  b/ przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  c/ Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  d/ osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5/ prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  a/ przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
  b/ przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6/ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
  a/ zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  b/ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Błędowie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 8. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będą profilowane.
 11. Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie określony został w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a tym samym okres przechowywania uzależniony jest od załatwianej sprawy oraz od kategorii archiwalnej.

Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt z wydziałem odpowiedzialnym za jej realizację, w Biuletynie Informacji Publicznej, w punktach obsługi klientów, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów Urzędu

Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Błędowie jest Pan Robert Żuchowski.

Kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych: iodo@spotcase.pl

1. Klauzula informacyjna -przeslanka umowy

2. Klauzula informacyjna -przeslanka przepis prawa

3. Klauzula informacyjna -przeslanka zgoda

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.