Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Ocena 0/5

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkujący Gminę Błędów w tym uczeń z Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz.U. 2022, poz. 583 z późn. zm.) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600 zł netto  na osobę w rodzinie ucznia (Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2021, poz. 1296).


Świadczenie wychowawcze „500 +” nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

 

Komu nie przysługuje stypendium szkolne?

Dziecku odbywającemu roczne przygotowanie przedszkolne (tzw. „zerówka”).
Uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 615) tj. kwoty 2480 zł (rocznie), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 615) tj. kwoty  2232 zł (rocznie).

Do kiedy powinien zostać złożony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego?
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się od 1 września do 15 września danego roku szkolnego w Zespole Oświaty Gminnej w Błędowie, ul. Stary Rynek 9 (budynek A PSP Błędów).
W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. Wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia lub dyrektora szkoły.


Za jaki miesiąc wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty, do wniosku o stypendium szkolne, potwierdzające jego dochód?

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o stypendium szkolne dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (tj. sierpień 2023 r.) lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2268).

 

 

Jakie są potrzebne dokumenty wymagane do złożenia wniosku?

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość (lub brak) dochodów netto poszczególnych członków rodziny wymienionych we wniosku:

Zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto.
Odcinek emerytury/renty lub aktualną decyzją ZUS/ KRUS o wysokości pobieranych świadczeń.
Oświadczenie o statusie bezrobotnego, a w przypadku pobierania zasiłku zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości ewentualnych świadczeń wypłacanych przez PUP.
W przypadku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy – oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i braku dochodów.
Zaświadczenie lub decyzja z Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenie wychowawcze „500+”) wypłacanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zaświadczenie o wysokości otrzymywanego stypendium, innego niż stypendium szkolne.
W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania. W przypadku rozliczania na zasadach ogólnych dodatkowo zaświadczenie o dochodzie za ubiegły rok oraz zaświadczenie bądź oświadczenie o odprowadzonych składkach zdrowotnych.
Zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych lub aktualny nakaz płatniczy. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.
Dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów)
Oświadczenia rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych, oświadczenie o uzyskiwaniu innych dochodów (stała pomoc rodziny, darowizna, umowy o dzieło, umowy zlecenia i inne wymienione wyżej) oraz każdy inny dokument mogący potwierdzić wysokość dochodów, z których utrzymuje się rodzina.

Za kompletny wniosek uważa się wniosek zawierający wszystkie wymagane dane wraz z kompletem wymaganych załączników.


Sposób udzielenia stypendium:

Pomoc materialna w formach całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym lub całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem stałego zamieszkania może być realizowana przez zwrot wydatków, po zaakceptowaniu przedstawionych odpowiednich rachunków wystawionych na wnioskodawcę.

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

faktur VAT,
imiennych rachunków,
imiennych biletów miesięcznych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
dowodów wpłaty,
wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.
 

Data wystawienia dokumentu powinna zawierać się w okresach:

Zakup podręczników oraz pozostałych artykułów wg katalogu wydatków podlegających refundacji – od lipca 2023 r.
Internat oraz bilety autobusowe – od września 2023 r.
 
Co można kupić za stypendium szkolne?
Przykładowy katalog wydatków poniesionych na cele edukacyjne podlegające całkowitej lub częściowej refundacji w ramach stypendium szkolnego:

Udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania,
Udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
Udział w organizowanych przez szkołę wyjściach (np. do instytucji kultury, wycieczki edukacyjne, „zielona szkoła”,
Związane z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów (zakwaterowanie w bursie, internacie, dojazdy do szkoły/kolegium środkami transportu komunikacji zbiorowej, opłata czesnego w szkołach niepublicznych),
Zakup podręczników, słowników, encyklopedii, atlasów, tablic matematycznych, fizycznych, chemicznych, geograficznych itp.,
Zakup lektur szkolnych,
Tornister lub plecak szkolny,
Zakup obuwia sportowego i stroju na zajęcia wychowania fizycznego,
Zakup stroju na zajęcia wychowania fizycznego prowadzone na basenie (strój kąpielowy, klapki, czepek itp.),
Przybory do nauki zawodu,
Zakup artykułów szkolnych (piórnik, zeszyty, bloki, papier kolorowy, papier kancelaryjny, papier milimetrowy, flamastry, nożyczki, przybory geometryczne, kredki, farby, pastele, długopisy, pióra, plastelina itp.),
Zakup tuszy do drukarek, multimedialne programy edukacyjne,
Ubranie robocze wymagane przez szkołę (np. na praktykę zawodową)
Drukarka, papier, tusz do drukarki,
Komputer, laptop, tablet oprogramowanie systemowe, nośniki danych,
Instrumenty muzyczne wykorzystywane przez ucznia do nauki gry.

W przypadku poniesienia wydatków o podobnym przeznaczeniu jak wymienione wyżej w toku rozpatrywania wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dokonuje się indywidualnej oceny danego przypadku, celem ustalenia, czy wydatek jest poniesiony na cele edukacyjne.

 

UWAGA!

Faktury bądź rachunki muszą być wystawione imiennie na wnioskodawcę. Istotne jest także by np. plecak, obuwie, odzież itp. miały adnotacje ,,szkolne” lub „sportowe”.

 

Przy wystawianiu faktury/rachunku należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury oraz nazewnictwo zakupionych artykułów.

 

Nie będą uwzględniane wydatki o charakterze nieedukacyjnym np.: rajstopy, skarpety, bielizna osobista, swetry, czapki, szaliki, kurtki, jeansy, wkładki ortopedyczne, okulary, sprzęt rehabilitacyjny, strój na studniówkę lub pierwszokomunijny.

 

Stypendia przyznawane są decyzja dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego dla konkretnego dziecka.

 

Wypłata stypendium:

Stypendium jest wypłacane w dwóch okresach wrzesień – grudzień, styczeń – czerwiec danego roku szkolnego  po otrzymaniu dotacji.
Realizacja stypendium następuje po rozliczeniu faktur.
Faktury przedkłada się w miejscu złożenia wniosku po otrzymaniu decyzji.
 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.